BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2024-07-21 00:53:47

Deklaracja dostępności

Data: 2023-01-27

Deklaracja dostępności serwisu BIP Kolei Śląskich

Koleje Śląskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej BIP KŚ.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-12-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • elementy nawigacji strony o niskim kontraście,
 • niepełne opisy alternatywne elementów grafiki szablonu strony,
 • elementy formularzy nie posiadające opisów alternatywnych,
 • stosowanie formatowania mogącego ograniczać czytelność dłuższych bloków tekstu,
 • pliki w formacie PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów (np. skanów).

W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

Wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez KŚ.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Widuch, koordynator ds. dostępności
 • E-mail: marek.widuch@kolejeslaskie.pl
 • Telefon: +48 727 030 208

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, KŚ może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba KŚ

 1. Raciborska 58
 2. 40-074 Katowice

Siedziba KŚ jest niedostępna architektonicznie. Najważniejsze utrudnienia występujące w budynku siedziby KŚ:

 • brak wejścia z poziomu ulicy,
 • brak windy w budynku.

W siedzibie KŚ nie jest prowadzona obsługa klientów Spółki.

Przed wejściem do siedziby KŚ zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Kasy biletowe

 • Wszystkie kasy znajdują się na dworcach kolejowych. Podczas planowania podróży prosimy o sprawdzenie aktualnej dostępności dworców i peronów dla osób z niepełnosprawnością na stronie PKP PLK.
 • Część punktów obsługi i odprawy podróżnych wyposażonych jest w stacjonarne pętle indukcyjne. Aktualny wykaz kas wyposażonych w pętle indukcyjne:
  • Bielsko-Biała Gł. 251,
  • Częstochowa 101,
  • Gliwice 211,
  • Katowice 2,
  • Katowice COP,
  • Katowice Hol Gł. 181,
  • Pszczyna,
  • Rybnik,
  • Sosnowiec Gł. 171,
  • Tychy,
  • Zabrze 201,
  • Zawiercie 131,
  • Żywiec.
  Pasażer powinien we własnym zakresie dokonać konfiguracji aparatu słuchowego samodzielnie lub u protetyka słuchu.
 • We wszystkich kasach biletowych dostępna jest usługa PJM online. Z tłumaczem języka migowego można łączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ? 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie trzeba się rejestrować. Usługa jest bezpłatna.
 • We wszystkich kasach obsługiwani są podróżni z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W kasach biletowych KŚ i COP poza kolejnością obsługiwane są kobiety w widocznej ciąży oraz osoby:
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, z chodzikiem lub o kulach,
 • niewidome,
 • z dziećmi do lat 6[1] lub z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • w wieku powyżej 60[2] lat, mogą one być poproszone o okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego wiek,
 • cierpiące na przewlekłe choroby ograniczające sprawność fizyczną, mogą one być poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego stan zdrowia,
 • posiadające bilety, do których zostały wydane karnety, wymagające legalizacji,
 • konwojenci osób aresztowanych lub więźniów.

O kolejności obsługi decyduje pracownik kasy, który powinien zaprosić osobę uprawnioną do obsługi poza kolejnością. W przypadku, gdy pracownik kasy nie zauważy lub nie zaprosi osoby ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością, osoba uprawniona powinna podejść do pracownika i zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością.

Kasy z obniżonym blatem/okienkiem stanowiskowym

 • Katowice Hol Gł. 187,
 • Katowice COP,
 • Gliwice 211.

Centrum Obsługi Pasażera

Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich to miejsce, gdzie Podróżni mogą kupić bilet, zasięgnąć informacji m.in. na temat rozkładu jazdy pociągów czy taryfy przewozowej lub po prostu zmęczeni podróżni znajdą wygodne miejsce, by odetchnąć.

COP jest miejscem obsługi i odprawy Podróżnych, w którym w miłej i komfortowej atmosferze Pasażerowie mają możliwość:

 • nabycia biletów na pociągi Kolei Śląskich,
 • uzyskania informacji o rozkładzie jazdy i cenach biletów na pociągi Kolei Śląskich,
 • zgłoszenia przejazdu osoby ze szczególnymi potrzebami,
 • złożenia wniosku na przejazd grupy,
 • złożenia skargi i reklamacji,
 • otrzymania do wglądu aktualnych przepisów przewozowych i taryfowych, obowiązujących w Kolejach Śląskich,
 • zakupu gadżetów.

Lokalizacja

Pl. Marii i Lecha Kaczyńskich 1
40-098 Katowice

Centrum Obsługi Pasażera znajduje się w hali głównej dworca w Katowicach. Dworzec zlokalizowany jest w centrum miasta, przy Galerii Katowickiej, niedaleko Urzędu Miejskiego oraz Poczty Głównej.

Komunikacja Miejska: Linie autobusowe nr.:  0, 7N, 9, 10, 12, 30N, 37, 46,48,50,51,61,76N,77N,110, 115, 130N, 297, 297N, 600, 632, 657N, 672, 672N, 674, 689, 830N, 840N, 900, 905N, 906N, 908N, 910, 911, 911N, 930, 940, 950, linie lotniskowe: AP2, AP3, AP4. Obok dworca znajdują się przystanki  tramwajowe linii nr.: 0 7, 13, 15, 19, 20, 23,40,43,46 (na ul. 3-go Maja).

Dostępność Dworca Katowice

 • Do budynku prowadzi 6 wejść od ul. Młyńska, ul. Słowackiego, Pl. Szewczyka, Galeria Katowicka, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul. Kordeckiego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, w tym usługa tłumacza języka migowego;
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta z przewijakiem czynne są całodobowo, płatne 3 zł.
 • Dostępność Dworca jest zapewniona od strony Placu W. Szewczyka, Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej oraz od ul. Konopnickiej.   Pod dworcem kolejowym, na poziomie -1 zlokalizowany jest dworzec autobusowy (obejmujący 10 stanowisk i 36 linii autobusowych). Zjazd do dworca autobusowego umożliwiają, osobom o ograniczonej mobilności,  dwie windy na klatce schodowej, do której wejście znajduje się za kasami na poziomie 0.
 • W wybranych miejscach na terenie dworca możliwość korzystania z bezpłatnej sieci Wi-Fi (nazwa sieci: _PKP_WIFI),

Dostępność Centrum Obsługi Pasażera

 • Pomieszczenie jest prostokątem o szerokości 415 cm i 1012 cm długości,
 • Aranżacja przestrzeni, szerokość pomieszczenia i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód oraz przestrzeń manewrową,
 • W COP lada jest umiejscowiona na dwóch poziomach (110 cm, oraz 75 cm), pod blatem obniżonej części lady jest przestrzeń umożliwiająca podjechanie do kasy przodem wózka na całej swojej długości o głębokości 43 cm,
 • W COP dostępna jest usługa PJM online. Z tłumaczem języka migowego można łączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ? 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie trzeba się rejestrować. Usługa jest bezpłatna.
 • W COP zamontowana jest stacjonarna pętla indukcyjna.
 • Do COP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W kasach biletowych KŚ i COP poza kolejnością obsługiwane są kobiety w widocznej ciąży oraz osoby:
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, z chodzikiem lub o kulach,
 • niewidome,
 • z dziećmi do lat 6[3] lub z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • w wieku powyżej 60[4] lat, mogą one być poproszone o okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego wiek,
 • cierpiące na przewlekłe choroby ograniczające sprawność fizyczną, mogą one być poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego stan zdrowia,
 • posiadające bilety, do których zostały wydane karnety, wymagające legalizacji,
 • konwojenci osób aresztowanych lub więźniów.

O kolejności obsługi decyduje pracownik kasy, który powinien zaprosić osobę uprawnioną do obsługi poza kolejnością. W przypadku, gdy pracownik kasy nie zauważy lub nie zaprosi osoby ze szczególnymi potrzebami do obsługi poza kolejnością, osoba uprawniona powinna podejść do pracownika i zgłosić potrzebę obsługi poza kolejnością.

Dla naszych Klientów w COP udostępniamy dodatkowy komputer wraz ze słuchawkami oraz myszką dla prawo i leworęcznych osób, na którym zainstalowany jest:

 • tłumacz PJM online - w ten sposób G/głuchy podróżny ma możliwość ustawienia monitora zgodnie z własnymi preferencjami,
 • NVDA - w ten sposób osoby niewidome korzystające z czytników ekranu mogą zapoznać się z dokumentami przewozowymi.

W COP znajduje się również ramka do podpisu, która jest wykorzystywana przez osoby niewidome, słabowidzące lub starsze w przypadku konieczności złożenia podpisu.

Dla Podróżnych, którzy chcą skorzystać z miejsca siedzącego mamy duży fotel, z którego najczęściej korzystają osoby, które chcą chwilę odpocząć, sprawdzić coś w internecie lub zaczekać na swoją kolejkę oraz krzesło z podłokietnikami. Po to rozwiązanie sięgają częściej osoby starsze, którym łatwej jest usiąść lub wstać z krzesła. Krzesło jest wykorzystywane również do obsługi Podróżnych, którzy chcą załatwić swoje sprawy siedząc przy biurku.

W COP znajduje się również kącik Młodego podróżnika - miejsce dla małych dzieci ze stolikiem i krzesełkami z kolorowankami, przy którym Podróżny może zostawić swoje dziecko podczas realizacji spraw w COP

Tabor

Informacje dotyczące dostosowania pojazdów do potrzeb osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich w zakładce Spółka - Tabor.

Obsługa osób Głuchych i słabosłyszących

Tłumacz PJM

Dla podróżnych posługujących się językiem migowym, którzy chcą załatwić sprawę w Kolejach Śląskich udostępniamy bezpłatną usługę tłumacza języka migowego online.

Link do tłumacza znajduje się w prawym górnym rogu strony i oznaczony jest ikonką dwóch dłoni.

Kliknięcie uruchamia aplikację, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line i kontakt z nami w sprawach związanych z podróżami Kolejami Śląskimi.

Za pośrednictwem tłumacza PJM możliwe jest połączenie z:

 • infolinią pasażerską,
 • koordynatorem ds. dostępności,
 • sekretariatem Kolei Śląskich.

Usługa dostępna jest również we wszystkich naszych kasach biletowych, Centrum Obsługi Pasażera oraz na pokładzie pojazdów Kolei Śląskich.

Z tłumaczem języka migowego można łączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ? 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Nie trzeba się rejestrować. Usługa jest bezpłatna.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

 • zdalnie ? za pośrednictwem komputera/laptopa/tabletu/telefonu z kamerą i dostępem do Internetu. Po wejściu na stronę Kolei Śląskich i kliknięciu symbolu tłumacza automatycznie łączymy się z tłumaczem języka migowego, który następnie zadzwoni do Kolei Śląskich i pomoże w załatwieniu sprawy telefonicznie,
 • osobiście np. w Centrum Obsługi Pasażera, kasie biletowej lub pociągu ? w tym przypadku, to nasz pracownik inicjuje połączenie z tłumaczem za pośrednictwem smartfonu służbowego.

Pętle indukcyjne

Część punktów obsługi i odprawy podróżnych wyposażonych jest w stacjonarne pętle indukcyjne. Aktualny wykaz kas wyposażonych w pętle indukcyjne znajduje się na stronie KŚ. Pasażer powinien we własnym zakresie dokonać konfiguracji aparatu słuchowego samodzielnie lub u protetyka słuchu.

 

[1] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu ?Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami? (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[2] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu ?Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami? (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[3] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu ?Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami? (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).

[4] Zgodnie ze Standardem świadczenia pomocy w podróży opracowanym w ramach Projektu ?Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami? (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych).


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Radosław Miszak 2012-08-09 11:09:00
Ostatnia aktualizacja: Redaktor BIP Łukasz Florek 2023-01-27 12:00:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Bojda - nadzór techniczny nad BIP
Dokument podpisano: 2023-01-27 12:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000